Civiltiesības
 

               

Ģimenes tiesības - Tiek piedāvātas konsultācijas ģimenes tiesību jautājumos, kā arī nodrošināta pārstāvība laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos, veikta laulības līgumu analīze un reģistrācija laulāto mantisko attiecību reģistrā, laulāto kopīgās mantas sadales juridiskā nodrošināšana. Konsultācijas un juridisk';as palīdzības sniegšana dažādos bērnu tiesību aspektos, tajā skaitā jautājumos par paternitātes noskaidrošanu vai apstrīdēšanu, aizgādību un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanu.

Darījumi ar nekustamo īpašumu - Tiek piedāvātas konsultācijas darījumos ar nekustamo īpašumu, ja vēlaties pirkt, pārdot, dāvināt vai citādi atsavināt nekustamo īpašumu, kā arī tiek pārstāvētas jūsu intereses darījuma noslēgšanas sarunās ar otru pusi, arī ar banku, ja darījum

ā tiek piesaistīts bankas finansējums. Tiek piedāvāta palīdzība nokārtot visas formalitātes Zemesgrāmatā, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs.

Civiltiesiskie līgumi - Tiek nodrošināta juridiskā palīdzība civiltiesisko līgumu noslēgšanā (pirkuma, piegādes, cesijas, darba un uzņēmuma līgumi, līgumi būvniecības jomā, līgumi ar būvuzņēmējiem un arhitektu, līgumi par autoruzraudzību u.c.), kā arī pārstāvība sarunās ar otru pusi, līgumu analīze.

Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi - Izmantojot visu savu ilggadējo pieredzi, tiek sniegts apstākļu novērtējums, kā arī juridiskas konsultācijas un palīdzība situācijas uzlabošanai, mēģinot panākt risinājumu ārpustiesas ceļā, t.i., savstarpēji vienojoties, vai – ja tas nav iespējams – nodrošināta pārstāvība tiesā.

Mantojuma lietas

Patērētāju tiesību aizsardzība

Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības

Fiziskas personas maksātnespēja

Darba tiesiskās attiecības - Tiek piedāvātas profesionālas konsultācijas darba attiecību jautājumos, tiek sniegta juridiska palīdzība līgumu noslēgšanā un izbeigšanā. Uzņēmuma iekšējās darba organizācijas uzlabošanai un sistematizācijai tiek sagatavoti rīkojumi, iesniegumi un citi lietvedības dokumenti.